QUALITAT

Els objectius de qualitat són la base per a la millora contínua. La Direcció de l’escola amb l’ajuda del Comitè de Qualitat del Centre, estableix els objectius generals següents:

  • Mantenir la certificació ISO 9001.
  • Millorar la prestació del servei i les relacions amb l’Administració i altres organismes per mantenir i/o augmentar els estàndards de qualitat i excel·lència (objectiu inclòs com a FP i AS).
  • Augmentar la implicació de tota la comunitat educativa en la millora continua i en la detecció de riscos per adaptar-nos a l’entorn.
  • Incrementar l’eficàcia de l’organització interna mitjançant propostes de millora que se’n deriven de la pròpia organització o que venen impulsades per l’Escola Pia de Catalunya a través de les polítiques determinades segons la visió. (Aquest objectiu és global d’escola i es mesura a través de l’indicador E20.10 i es correspon amb l’assemblea en curs)

La política –pròpiament–  de qualitat es troba implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els membres i es revisa, com a mínim, amb periodicitat anual. Cada curs escolar es presentarà al conjunt del personal de l’escola el Pla Estratègic del centre així com el Pla de qualitat estant tos dos en consonància i sent compatibles i convergents amb la continuïtat de les línies del Pla Estratègic anterior, amb el que està en vigor, i amb tota l’altra documentació institucional (PAMEM).  La revisió d’aquests objectius s’efectua mitjançant la Revisió del sistema per la Direcció i en les avaluacions anuals del PAMEM.

COM PODEM CONTINUAR MILLORANT?

MAPA DE PROCESSOS

Organigrama_2023