Inici‎ > ‎

Qualitat

L’ESCOLA PIA CALASSANCI amb el seu esperit de millora continua i atenent a les demandes de la societat estén a tots els àmbits i nivells educatius la seva política de qualitat seguint les normatives vigents. En el cas concret de la  gestió de la qualitat (SGQ), la norma UNE/EN ISO 9001. El SGQ proporciona el marc idoni per establir, gestionar i revisar els diferents processos –estratègics, operatius i de suport–  i les diferents activitats de l’escola per aconseguir a nivell intern, un ordre i la simplicitat adient que es converteixin en una alta satisfacció dels clients i en l’acompliment de les polítiques i dels objectius generals de l’escola, implicant a tot el personal.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

La nostra visió es basa en:

 • Implementar a totes les etapes el “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula” aprovat en la VII Assemblea.

 • Enfortir la participació de l'alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.

 • Desplegar el Projecte compartit en tot l'àmbit de les Institucions Educatives dels centres docents.

I, desenvolupar totes aquelles estratègies necessàries per assolir les polítiques pròpies de la nostra escola pel quadrienni 2015/19. (mirar PAMEM: Pla anual i MEMòria vigent).

La nostra escola és:

 • OBERTA. Oferim un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.
 • ACOLLIDORA. Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
 • INNOVADORA. Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.
 • PARTICIPATIVA. Promovem la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
 • ARRELADA. Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
 • TRANSFORMADORA. No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Els objectius de qualitat són la base per a la millora contínua. La Direcció de l'escola amb l’ajuda del Comitè de Qualitat del Centre, estableix els objectius generals següents:

 • Mantenir la certificació ISO 9001.
 • Millorar la prestació del servei i les relacions amb l’Administració i altres organismes per mantenir i/o augmentar els estàndards de qualitat i excel·lència (objectiu inclòs com a FP i AS).
 • Augmentar la implicació de tota la comunitat educativa en la millora continua i en la detecció de riscos per adaptar-nos a l’entorn.
 • Incrementar l’eficàcia de l’organització interna mitjançant propostes de millora que se’n deriven de la pròpia organització o que venen impulsades per l’Escola Pia de Catalunya a través de les polítiques determinades segons la visió. (Aquest objectiu és global d’escola i es mesura a través de l’indicador E20.10 i es correspon amb l’assemblea en curs)
La política –pròpiament–  de qualitat es troba implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els membres i es revisa, com a mínim, amb periodicitat anual. Cada curs escolar es presentarà al conjunt del personal de l’escola el Pla Estratègic del centre així com el Pla de qualitat estant tos dos en consonància i sent compatibles i convergents amb la continuïtat de les línies del Pla Estratègic anterior, amb el que està en vigor, i amb tota l’altra documentació institucional (PAMEM v.7).  La revisió d'aquests objectius s'efectua mitjançant la Revisió del sistema per la Direcció i en les avaluacions anuals del PAMEM.


Ċ
Javier PEREZ,
16 de maig 2017, 2:03