Accio Social

L'Escola Pia de Catalunya ha pres una opció decidida per ser present en el sector social, intentant donar resposta a alguns dels reptes i necessitats no coberts per altres agents socials. Una resposta que es concreta en l'atenció als més vulnerables, que l'ha dut a iniciar i consolidar accions en el món de la cooperació, l'educació i la inclusió social.

Aquestes accions cerquen que tota persona pugui exercir la plena ciutadania i que, especialment els infants i joves en risc d'exclusió, puguin fer efectius els seus drets faciliten espais de participació que ajudin les persones a esdevenir protagonistes de la seva pròpia vida i actives en el canvi social generen un àmbit on tothom tingui la possibilitat de formar part del col·lectiu humà que li dóna seguretat, satisfacció de necessitats i espais de participació es despleguen cooperant amb els diversos agents socials i educatius dels diferents territoris.

L'Escola Pia de Catalunya desenvolupa aquesta aposta des de les seves institucions educatives, des de la Fundació Educació Solidària i des de la Fundació Servei Solidari. 
 
  Fundació Educació Solidària
La Fundació Educació Solidària és una organització creada per donar suport i promoure activitats educatives en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer efectiu el seu dret a l'educació, millorar les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.

http://www.educaciosolidaria.org
  Fundació Servei Solidari
Fundació Servei Solidari és una organització sense afany de lucre atenta a les desigualtats socials amb l'objectiu de respondre-hi de manera eficaç, procurant capacitar les persones que demanen la seva col·laboració perquè resolguin els seus reptes autònomament. Té projectes d'acollida, formació i emprenedoria per a persones immigrades;  projectes d'atenció assistencial i suport educatiu als joves tutelats i ex-tutelats i projectes de codesenvolupament i cooperació internacional. 


 
 
 Les Institucions Educatives, a través de programes de formació no reglada, realitzen una important tasca a favor de nois, noies i joves que es troben en risc d'exclusió social, apropant el coneixement i facilitant l'orientació que garanteixi la seva inserció al seu entorn laboral i social.  Des de les escoles, també es treballa per enfortir el procés formatiu d'altres col·lectius, com els aturats de llarga durada. S'imparteixen Programes de Qualificació Professional Inicial, cursos de formació ocupacional, programes de renda mínima d'inserció social i el Programa Èxit. A les institucions educatives de l'Escola Pia es prepara els i les alumnes per realitzar activitats de voluntariat i se'ls facilita la possibilitat de participar en accions de voluntariat en diverses entitats de les seves ciutats.